مطالعه وبررسی نظریه’ های جامعه شناسی
مقالات.نظرات ومطالب دانشجویی
قالب وبلاگ

سوالات درس اندیشه 2 استادفوق

1-معنای لغوی وحی راتوضیح دهید؟(حداقل 4مورد)جواب ص 25

ج)واژه وحي ومشتقاتان به معناي :اشاره ،سرعت ، تفهيم والقاي پنهاني مطلبي به ديگران ، اعلام درخفا، نوشتن است اماجامع ترين مهني كه كاربرد واژه وحي را مي رساند به تفهيم والقاي سريع و پنهاني است كه متوجه مخاطب خاص خودبوده وبرديگران پوشيده است.

2-ازمعانی وحی که درقرآن آمده یکی را به دلخواه انتخاب وبیان کنید؟(جواب ص 26)

ج)الف-اشاره پنهاني ب-هدايت غريزي وطبيعي ت-الهام يا وحي غيررسالي د-وحي رسالي ياتشريعي :كه شاخصه پيامبران مي باشد كهمقصودهمان وحي وپيام رساني مخصوص الهل به پيامبران مي باشد.

3-اثبات ضرورت نبوت راتوضیح دهید؟(ص 29)

الف)خداوندحكيم است وحكمت خدااقتضاءمي كندكه آفرينش اين جهان هدفمندباشد ضرورت داردراهنمايان ونمايندگاني ازجانب خدا مردم رابه كمال مطلوب راهنمايي كنند.ب)درانديشه اسلامي تمام زندگي دنيا وكارهاي اختياري انسان مقدمه رسيدن به سعادت اخروي است وبراي رسيدن به آن راهي جز وحي نيست ج)درانسان شناسي وجهان بيني هدف وافعي رسيدن به كمال وتقرب به خداست وازآنجا كه ذات خدا فيض وبخشش است اين تقرب نيازمندهدايت وراهنمايي ازجانب خدامي باشد.

4-محدودیتهای عقل بشری راتوضیح دهیدونام ببرید ویکی را به اختصارتوضیح دهید؟(ص 32)

الف)كلي بودن واجمالي بودن احكام عقل  ب)ناتواني عقل درشناخت آثار اخروي اعمال انساني بدين منظوركه زندگي انسان منحصر به اين دنيا نبوده وانتظاربشريت براي جاودانگي وزندگي ابدي مي باشد لذا عقل بشرازتشخيص اينكه ازچه راهي مي تواند به اين مقصود برسد ناتوان مي باشد. ح)آسيب پذيري عقل درمرحله تشخيص وعمل

5-رابطه علم ودین (تعارض تمایزممکن بودن علم ودین)راتوضیح دهید؟(ص 39)

نكته مهم اينست كه گاها وحي را جايگزين عقل وعلم معرفي مي كنند بايد توجه شود وحي جايگزين عقل وعلم نيست بلكه مكمل ومؤيد آنهاست.دوتحول مهم دركيهان شناسي وزيست شناسي درقرون 17 و19 به وقوع پيوست وعمده تعارضات بين دين وعلم را مطرح ساخت يكي دراواخرقرون وسطي گاليله موضوع گردش زمين را مطرح نمود وديگري داروين در قرن 19 دردوران رونسانس موضوع تكامل موجودات رابيان نمودند .بايدتوجه داشت عمده عوامل اين تعارضات بين علم والهيات بودكه به جنگ علم ودين شهرت يافته كه عوامل اين شهرت عبارتنداز:مردم عادي وعامي –ارباب مذاهب وعالمان ديني –اهل علم وقلم .ونكته ديگر هويت راستين علم درآن زمان كه خودازمردان ومتفكران بزرگ مذهبي بودند.

اگرموضوعات ،غايات وروشهاي علم ودين به اندازه كافي ازيكديگر متمايز شده باشند راه براي بروز تعارض ورقابت بسته است .علم ودين صورتهاي گوناگون زندگي اند كه هركدام حدود وقلمروخاص خودرا دارند وهيچ كدام نبايدخودرا تمام واقعيت بدانند ودرقلمرو يكديگردخالت كنند درنتيجه :-استقلال درزبان :به دليل استقلال وتمايز موجود درزبان هريك منطق وعملكردهاي خاص خويش را دارند ونبايد بامعيارهاي يكديگر مورد قضاوت قراربگيرند.-فلسفه تحليل زباني (فلسفه زبان متعارف):تنوع وظايف ونقشهايي كه زبان برعهده دارد ووظيفه زبان علم پيش بيني وكنترل ووظيفه زبان دين ،هدايت به حقيقت واخلاق مي باشد.درديدگاه كلامي وروش علم ودين كاملا باهم متفاوت مي باشندو از نظراصالت وجودي علم بدنبال معرفت عيني وغيرشخصي است وموضوع عملش براشياءمادي وكاركرد آنهاست ولي دين معرفتي عميقاشخصي وذهني وبرواقعيتهاي شخصي واخلاقي استوارمي باشد.اشكالي كه براين ديدگاه وارد مي باشد اينست كه بخشي از زبان دين را ناديده گرفته وآن بيان حقايق طبيعي است. درحوزه تعامل علم با دين علم بااستفاده از روش نحقيق ومعيارخاص تبيين دقيق ودرستي از پديده هاي تجربي دارد وهدفش كشف علل طبيعي است ودين بااستفاده از آموزه ها ومفاهيم خاص تبيين كاملي ازموضوعات مهم داده وهدفش كشف معناي وقايع نه علل آنهاست.

6-معجزه جیست؟(ص 50)

ج)معجزه پديده اي است خارق العاده وخارج از نظامات علت ومعلول شناخته شده مادي كه به منظور اثبات دعوي نبوت هم زمان با تحدي(دعوت به مقابله)ازجانب مدعي نبوت به اذن خاص الهي صادر مي شود بايدداراي سه ويژگي باشد:1- قابل تعليم وتعالم نسيت 2- مغلوب وتحت تاثير نيروي قوي تري قرارنمي گيرد3- همزمان با دعوي نبوت وتحدي مي باشد.

7-راههای شناخت قرآن را بیان کنید؟(ص 51و52)

درشناخت قرآن كريم مانندآثارعلمي وديني ديگر مي توانيم با مطالعه از جنبه هاي :-مطالعه محتوايي قران –مطالعه تاريخي قرآن –مطالعه نقش آفريني قرآن درزندگي فردي اجتماعي وعلمي بشر – مطالعه ميزان اهتمام پيروان به حفظ وصيانت از قرآن – مطالعه قرآناز نگاه صاحب نظران – مطالعه قرآن ازنگاه قرآن –مطالعه قرآن به لحاظ مصاحت وبلاغت – مطالعه قرآن به اعتبارسازگاري يا ناسازگاي  آيات

8-دلایل اعجازقرآن چیست؟(ص 53)

آيات شريفي كه بيان دلايل اعجازقرآن مي باشند دودسته اند:الف )آياتي كه بيانگر دليل عقلي مي باشدكه به آيات تحدي(آيات دعوت كننده)وامي بودن پيامبروهمانندي آيات تاكيد دارند. ب)آياتي كه بيانگردليل نقلي مي باشند كه بشارت پيامبران گذشته وكتابهاي اسماني آنها مي باشد.

9-ویژگیهای انسان چیست؟(ص 58)

از ويژگي انسان تكامل تدريجي ،خطاپذيري ،تفاوت استعدادهاومحدوديت ،را نامبردكه ازويژگي جدايي ناپذيرانسان مي باشند.

10-ویژگیهای قرآن ونتایجی که ازویژگیهای انسان وقرآن بدست می آیدراتوضیح دهید؟(ص 59)

11-دلایل روایی مصونیت قرآن ازتحریف چیست؟(ص 62و63)

الف)حديث ثقلين ب)روايات ازائمه كه قرآن را مرجع ومحك بازشناسي آراء وتمايلات وجريانهاي حق وباطل مي داند ج)رواياتي كه ضرورت محك زدن روايات با قرآن وكنار گذاردن روايات مخالف را مورد تاكيد قرارمي دهيد.

12-دلایل عقلی عدم تحریف قرآن را بیان کنید؟(ص 63)

الف)آيات تحدي ب)اوصاف قرآن :فصاحت وبلاغت –حق بودن –ذكربودن –عدم اختلاف درآيات ج)ضمانت الهي :آيات كريمه قرآن به عنوان دليل درون ديني يانقلي برعدم تحريف استنادكرد.  

13-اوصاف قرآن راتوضیح دهید؟(ص 64)

بادقت درآيات قرآن روشن مي شود كه همه بخش هاي قرآن ازاين اوصاف عام برخورداراست يعني همه آيات فوق العاده فصيح وبليغ است وبين آنها هماهنگي كامل ديده مي شود هيچ مطلب خلاف ضرورت عقل وعلم قطعي درآن يافت نمي شود خبرهاي مربوط به گذشته وپيش گويي هاي مربوط به آينده آن با واقعيت تطابق دارد.وبا اوصاف عامي ازجمله فصاحت وبلاغت وحق بودن وذكر بودن وعدم اختلاف درايات تواما مي باشد.

14-دلایل قرآنی عدم تحریف رابایک آیه بیان کنید؟(ص 64)

آيه 15 ازسوره حجر"انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون" در جمله اول با بكار بردن واژه تاكيدي ضميراول شخص جمع برانتساب آن برخداوند ودرجمله دوم با وصف جمع برنگهباني آن بطور مستقيم از سوي خداوند ومصونت از تحريف تاكيد درد.

15-یکی ازدلایل قرآنی درباب خاتمیت پیامبر(ص)رابیان کنید؟(ص 69)

آيه 33 سوره احزاب ماكان محمدابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شي ء عليما. محمدپدر هيچ يك از مردان شما نيست ولي فرستاده خدا وخاتم پيامبران است وخدا همواره برهرچيزي دانا است.

16-حکمت ختم نبوت تشریحی رانام ببرید وتوضیح دهید؟(ص 75)

الف)مقتضیات زمان ,باتوجه متغیرات انسانی وجاودانگی دین اسلام وثبات وتغییرناپذیری آن درحکمت تشریعی به این پرسشها جوابگومی باشد ب)ویژگیهای سیستم قانونگذاری دراسلام وعناصر پویایی آن ,اسلام براساس حکمت تشریحی دینی کاملا پویا وجامع درتمام شرایط بوده

17-اسلام ومقتضیات زمان را مختصرا توضیح دهید؟(ص76)

باتوجه به متغییرات انسانی وثبات وتغییرناپذیری قوانین :1- محیط واجتماع مخلوق بشراست وپدیده های جدیدی که در زمان پیدامی شوند همیشه ازنوع سعادتمندبرای بشرنمی باشداسلام با پیشرفت وترقی مخالف نیست بلکه با هوا وهوس وانحطاط مخالف است. 2-تقاضای مردم زمان وپسندمردم دلیل هماهنگی با آن نیست ویک مسلمان نباید برحسب سلیقه عموم حرکت کند. 3-احتیاجات مردم درطول زمان تغییرمی کند وبشردر هرزمان نیازهای خاصی راداردلیکن قوانین اسلام می تواند پاسخگوی نیازهای متغیرانسانها درطول زمان های مختلف باشد.

18-ویژگی های سیستم قانونگذاری دراسلام وعناصرپویایی آن را با 2مورد بیان کنید؟(ص78)

1-ورودعقل درحریم قانونگذاری .بدین معناکه عقل به عنوان حجت پنهان بعد ازحجت آشکار که رسولان می باشد ذکرشده .2-اجتهاد قوه محرکه اسلام,اجتهاد مقوله ایست که می تواند انسان را درمقتضیات زمان هدایت نماید وبا قوانین اسلام هماهنگ سازد.3-مبتنی بودن احکام اسلامی برمصالح ومفاسد واقعی 4-توجه به احکام اولی وثانوی 5- عدم توجه به شکل وصورت ظاهری زندگی 6-قوانین کنترل کننده 7-اختیارات حکومت اسلامی

19-ورودعقل درحریم قانونگذاری را مختصرا توضیح دهید؟(ص 78)

عقل به عنوان منبع قانونگذاری وتشریع به رسمیت شناخته شده است  وفقیهان عقل را درکنارکتاب وسنت واجماع به عنوان چهارمین منبع احکام می دانندوعلت اینکه عقل دراسلام جایگاه دارداینست که قوانین دینی با واقعیت زندگی انسان سروکارداردوبارها واژه هایی نظیرتفکر,تدبر وتقیه درقرآن ذکرگردیده وعقل را به عنوان حجت درکنار انبیاء معرفی نموده.

20-قلمرو دین چیست؟روش شناسی وسکولاریسم(ص 86)

2رویکردبرای قلمرودین است :1-رویکرد دینداران واقعی ,که برپیوستگی دین وکارآیی دین درصحنه های اجتماعی تاکیددارد. 2-رویکرد سکولاریسم ,که برجدایی دین ودنیا وجدایی دین ودولت تاکید دارد.

21-روش برون دینی را توضیح دهید؟(ص 87)

دررویکرد برون دینی ازبیرون به دین نگریسته می شودوموضوع انتظاربشر ازدین مطرح می شودوبرمبنای انتظاری که ازدین دارندقلمرو دین مشخص می شوددراین روش پیش ازمراجعه به متون دینی بایدنوع انتظارات ازدین را فهمید.

22-روش درون دینی را توضیح دهید؟(ص 86)

دراین رویکرداعتقاد برآن است که شناخت قلمرو دین باید به متون دینی رجوع کرد وازآنها یاری جست وبرمبنای این روش هیچ مرجع ومنبعی غیراز خوددین توان ندارد درباره قلمروها وهدایت ورسالت دین سخن بگویدوخود دین اهداف وقلمروهای خود را معرفی می کند.

23-علل وعومل ظهورسکولاریسم چیست؟(ص 91)

علل وعوامل ظهور سکولاریسم را باید درعملکرد دین مسیحیت درقرون وسطی جستجونمود که برخی از آن به این ترتیب می باشد:1-محتوای متون دینی مسیحیت وتفکیک دین ودولت درآن 2-فقدان قوانین اجتماعی وحکومتی در مسیحیت3-فسادمالی واخلاقی در دستگاه کلیسا 4-جزمیت,مصونیت وخشونت کلیسا 5-جنبش اصلاح دینی

24-شیوه های مختلف قابل بررسی درقلمرودین اسلام چیست؟(ص 95)

الف)بررسی هدف بعثت پیامبران ب)مطالعه قرآن واحادیث نبوی وعلوی وسیره ائمه ج)بررسی آیات وروایات مربوط به جامعیت قرآن د)احیای عدالت اجتماعی وتشکیل حکومت فراگیرصاحب الزمان(عج)

25-هدف بعثت پیامبروتفسیرهای گوناگون ازآن رابیان کنید؟(ص 96)

الف)تفسیر دنیاگرایانه دعوت پیامبران, که قلمرو رسالت را دراموردنیوی می داند مانند عدالت اجتماعی ورفاه وآبادانی دنیا  ب)تفسیرآخرت گرایانه پیامبران ,که رسالت را تنها برای آخرت می داند وامور عالم سیاست وحکومت واقتصاد و... به مردم واگذار شده.چ)تفسیرجامع گرایانه دعوت پیامبران که قلمرو رسالت را در دوموضوع درون دینی وبرون دینی وبرای دنیا وآخرت تفسیر می نماید.

26-دلایل نظریه جامع گرا را چنددسته هستند توضیح دهیددلایل برون دینی ودرون دینی رابیان کنید؟(ص 100)

به دو دسته هستند :1- دلایل درون دینی :الف)اهداف پیامبران در قرآن ب)سیره عملی پیامبراسلام  ج)جامعیت دین د)مهدویت واحیای دین 2-دلایل برون دینی  :الف) برهان های فلسفی اثبات ضرورت نبوت ب)تجربه ناپذیری حیات آدمی ج)تعریف امامت

27-اهداف پیامبران در قرآن چیست؟شامل چه مواردی است؟(ص 102)

الف)دعوت به پرستش خدا وتوحید ب)دعوت به معاد ج) تعلیم چ)دعوت به تزکیه وتقوا ح)آزادی انسان خ)عدالت اجتماعی د)اصلاح جامعه ومبارزه با مفاسداجتماعی

28-مهدویت واحیای دین را توضیح دهید؟(ص 110)

موعودی که درروایات متواتر اسلامی به آمدنش در فرجام تاریخ وعده داده شده است نمونه صالحان صادق وخلیفه الهی است که پس از جهانی شده ظلم قیام کرده وزمین را پراز عدل و داد می کند نام او مهدی(عج) است واز فرزندان حضرت فاطمه(س) وازخاندان رسول خداست

29-دین یا ادیان نام عمومی ادیان چیست؟ودرموردتفاوت دین اسلام باسایرادیان را توضیح دهید؟(113)

نام عمومی اسلام است  تفاوت آنها یا درسلسله فرعی وجزئی است که برحسب مقتضات زمان ومحیط است ویا در سطح ومرتبه است که همان تکامل دین می باشد.

30-معناومفهوم این که ضرورتی ندارد درباره حقانیت ادیان دیگرمطالعه کنند چیست؟(ص 114)

حقانیت پیامبران پیشین وشرایع آسمانی جزء تعالیم انکارناپذیرقرآن کریم است وپیام هایشان ازآن جهت که به زمان وموقعیت خویش ونیز به خدا تعلق دارند حق,حجت ومقدس اند وتردید در صدق وحقانیت آنها تردید در حقانیت قرآن خواهد بود.

31-رویکردعمده درباره ادیان موجود رانام ببرید ویکی را به اختصار توضیح دهید؟(ص 117)

الف)حصرگرایی,آنها معتقدند که رهایی ونجات ورستگاری وکمال که غایت دین است تنها دریک دین وجوددارد .ب)کثرت گرایی ج)شمول گرایی

32_انحصارگرایان برای اثبات مدعای خود دودلیل عمده دارد نام ببرید؟(ص 118)

الف)معرفت وایمان,بدین منظور که شرط مهم رستگاری شناخت حقیقت است وکسی که دین حق رانشناسدحقیقت غایی رانمی شناسد ب)فیض ورستگاری,رستگاری باتلاش انسان به نتیجه نمی رسد وباید فیض خدا باشد

33-کثرت گرایی چیست توضیح دهید؟(ص 121)

کثرت گرایی دینی نظریه ای است درباب حق بودن ادیان ودینداران  ,کثرت موجود درعالم دین ورزی حادثه ای است طبیعی که ازحق بودن همه ادیان پرده برمی دارد ومقتضایات دستگاه ادراکی آدمی وازسوی دیگر ساختارچندپهلویی واقعیت وباصفت هدایت گری خداوند وسعادت جویی ونیکبختی آدمیان نیزسازگاری می باشدکثرت گرایان می گویند یک حق وجودندارد بلکه حق های بسیاری داریم واین بدلیل چندضلعی وچندلایه بودن واقعیت است

34-دلایل کثرت گرایان رابیان کنید؟(ص 122)

دلیل اول کثرت گرایان آن است که واقعیت غایی امری نامتناهی است وهمه تصاویر گوناگونی ازآنها دارند وتا اندازه ای درست است. دلیل دوم خیرخواهی خداوند وعشق او به بندگانش است که هدایت گری عام او بیشتربندگانش را هدایت می کند. سومین دلیل تنوع در مقام فهم متون مقدس است واین تکثرناشی ازصامت دانستن متون دینی وکمک گرفتن از پیش فرض ها برای تفسیرمتن وتاثیرپیش فرض ها درتفسیرهاست.

35-نقددلایل کثرت گرایان را بیان کنید؟3مورد(ص 124)

الف)تجزیه وتفسیر ب)هدایت گری خداوند وهدایت یافتگی انسان هاج)تنوع فهم متون مقدس

36-شمول گرایی راتوضیح دهید؟(ص 129)

شمول گرایی معتقداست مدعیان ادیان درباره واقعیت غایی صدق وکذب بردار هستند حق مطلق تنها یکی است وراه اصلی رستگاری نیزهمان دین حق است با این حال همه ادیان تا اندازه ای رستگار می شوند ولی تنها یک شاهراه برای رستگاری است وبقیه راه ها فرعی می باشند.

37-صورتهای مختلف شمول گرایی رابیان کنید؟(ص 129)

اف)شمول عفو ب)شمول به دلیل حقایق ج)شمول کفاره چ)نسبیت در بهره مندی ازحقیقت

38-معیارهایی برای ارزیابی ادیان بیان کنید؟(ص 132)

معیارهای ارزیابی برای ادیان :1-مطالعه تاریخ زندگی بنیاننگذاران ورهبران ادیان 2-تجربه دینی یک پیامبر ,آزمودن انواع ارزش های انسانی 3-سازگاری میان اصول جهان بینی ومبانی اعتقادی دریک دین 4-یک نظام دینی نباید راه تصدیق وفهم را مسدودکند 5-درصورت عدم حل یک معضل دینی دین نباید در یک نظام دیگر منحرف شود 6-یک نظام دینی نبایدبا دستاوردهای مسجل بشری درقلمروعلم وعقل درتعارض باشد. 7-یک نظام دینی باید ذاتا سند واعتبار وثبات خویش را تضمین کند.8-یک نظام دینی بایدبا دریافتهای وجدانی وپایه های انسانی در زمینه های اخلاقی همخوان باشد.

۳۹-حقیقت امامت را بگویید؟(ص 139)

یعنی فهم توحیدونبوت ,برآن استواراست ودراصطلاح روایات شناخت صحیح حجت خدا ضامن هدایت یافتگی است یعنی امام شاخص فهم راستین عقاید دینی است وتمایزبین فهم درست از فهم نادرست به وسیله امام حاصل می شود.

4۰-تعریف امامت رابگویید؟(ص 141)

امامت یعنی :پیشوایی وریاست عامه دینی برامت مسلمان درامور دینی ودنیوی ,که به جانشینی پیامبرگرامی (ص) حافظ شریعت وتداوم بخش هدایت الهی است.

4۱-تفاوت شیعه وسنی درتعریف امامت را بگویید؟(ص 143)

اساس اختلاف آنان در مسایا مهمی ازقبیل چگونگی نصب امام ,ضروزت وعدم ضرورت عصمت ,ویژگی های امام ومانند اینهاست .درنزد شیه امر امامت کلامی است ولی درنزد اهل سنت فقهی است وهمچنین شیه معتقد به انتصاب امام از افعال واجب خداست ولی اهل سنت این امر را از افعال واجب امت می داند.

4۲-ضرورت امامت ازدیدگاه عقل را تعریف کنید؟(ص 142

ضرورت جعل امام ازناحیه خداوند یا با تکیه برصفت لطف او درک شده یابا استنادبه صفت حکمت فهمیده می شود ونقطه مشترک آن تصویر امامت به عنوان تداوم رسالت وجانشینی پیامبراست لطف در قرآن کریم وصف فعل وعلم خداست ولطف در فعل به معنای به کارگرفتن دقت وظرفت درکار است واستدلال حکمت آن است که امامت مجوزختم نبوت است  وپیامبردرتفسیرهمه تفاصیل وجزئیات احکام را بیان نکرده وتحریف های لفظی ومعنوی در سنت ایشان راه یافته است ولازم است کسانی بتوانند راه صحیح وبی شائبه را به مردم نشان دهند.

4۳-ضرورت امامت ازدیدگاه نقل را بگویید؟(ص 152)

الف)بیان قرآن کریم :آیه 55 سوره مائده (تنها ولی مومنان خدا ورسول وایمان آورندگانی هستندکه اقامه نمازمی کنند ودرحال رکوع زکات می دهند. ب)سنت پیامبر :سنت جامع,( حدیث ثقلین,حدیث غدیر,حدیث منزلت ,حدیث اثنی عشرخلیفه

4۴-یکی از کارهای مهم پیامبرچیست؟(ص 184)

استحکام تداوم رهبری به وسیله نخبگان دینی بود ,ولایت سیاسی را نظراوعملا پایه گذاری کرد وولایت عالمان به سنت رابرجامعه عقلا  وشرعالازم دانست

4۵-دلایل عقلی ولایت فقیه رابگویید؟ویکی را توضیح دهید؟(ص 197)

الف)عقل بشری ازتدوین قانون جامع وکامل برای رسیدن انسان به کمال واقعی ناتوان است واونیازمند قانونی است که مصون ازنقصان وخطاباشد.

ب)اماکن ابهام واختلاف درقوانین وجوددارد وبنابراین همیشه قوانین نیازمندتبیین وتفسیرندوپیامبران به دلیل اتصال به مخازن علم الهی این قوانین را تفسیرمی کردند.

ج)احکام وقوانین اجتماعی اسلام مانند احکام عبادی ,ابدی وجاودانه اند.

د)دین وجامعه آرمانی دینی جامعه ای است که سلسله قوانین اجتماعی ,اقتصادی ,حقوقی , مالی ...است که تحقق آنها جزدرسایه حکومت دینی امان پذیر نیست.

[ پنجشنبه ۱۳۸۶/۱۰/۱۳ ] [ 0:37 ] [ رضا.کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعي ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

/chat">چت روم
امکانات وب
بهترین وبلاگ در un1384.blogfa.com

ایران رمان